Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Έκτακτη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για προσλήψεις!

ΟΑΕΔ: Έως 14 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για απασχόληση ανέργων σε ...Οπως ενημέρωσε η Ιερά Σύνοδος τις Μητροπόλεις της χώρας, δημοσιεύθηκε η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που αφορά την πρόσληψη 19.101 ανέργων για πεντάμηνη πλήρη απασχόληση. Στο πρόγραμμα προβλέπονται και 672 θέσεις για τις ανάγκες των Μητροπόλεων και της Αρχιεπισκοπής και η πρόσληψη τους θα γίνει μέσω αίτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά δείτε τις οδηγίες του ΟΑΕΔ στην ιστοσελίδα του.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου έχει ώς εξής:

Πρός

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι δημοσιεύθηκε ἡ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 65283/25.8.2015 Δημόσια Πρόσκληση τοῦ ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 7ΕΠΘ4691ΩΖ-ΡΣΣ) γιά τήν ὑποβολή αἰτήσεων τοῦ προγράμματος κοινωφελοῦς ἐργασίας, στό ὁποῖο ἐπωφελούμενοι φορεῖς εἶναι καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις. Σύμφωνα μέ αὐτήν, τήν ὁποία παρακαλοῦμε νά ἀναζητήσετε στό διαδίκτυο (diavgeia.gov.gr) καί νά μελετήσετε ἐπισταμένως:

1. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἄνεργοι, ἐγγεγραμμένοι στά μητρῶα τοῦ ΟΑΕΔ, πρέπει νά ὑποβάλουν ἠλεκτρονικά αἴτηση μέσῳ τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδας τοῦ ΟΑΕΔ, ὥς τήν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 12η μεσημβρινή.

2. Τά κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν ὠφελουμένων εἶναι: α) τό χρονικό διάστημα συνεχόμενης ἐγγεγραμμένης ἀνεργίας, β) τό χρονικό διάστημα ἐγγεγραμμένης ἀνεργίας τοῦ/τῆς συζύγου αὐτῶν, γ) τό ἐτήσιο εἰσόδημα (ἀτομικό ἤ οἰκογενειακό), δ) ἡ ἡλικία, ε) ὁ ἀριθμός τῶν ἀνήλικων τέκνων κ.λπ.

3. Τό σύστημα ἐπιλογῆς βασίζεται στήν μοριοδότηση τῶν παραπάνω κριτηρίων μέ ἀντικειμενικό καί διαφανῆ τρόπο, μέ τή χρήση μηχανογραφικοῦ λογισμικοῦ τοῦ ΟΑΕΔ, καί ὑπόκειται στόν ἔλεγχο τοῦ ΑΣΕΠ.

4. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας ἐπιλογῆς καί τήν δημοσίευση τοῦ ὁριστικοῦ πίνακα κατάταξης ἀνέργων, ὁ ΟΑΕΔ θά χορηγήσει στούς ὠφελουμένους παραπεμπτικό σημείωμα πρός τούς Ἐπιβλέποντες Φορεῖς (Ἱερές Μητροπόλεις), στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται ρητά ὅτι ἡ πρόσληψη γίνεται στό πλαίσιο τῆς Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014 - 2015».

5. Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις ὑποχρεοῦνται νά προσλάβουν τούς ὠφελουμένους ἐντός 30 ἡμερῶν καί νά πραγματοποιήσουν ἠλεκτρονική ἀναγγελία προσλήψεως, ἀφοῦ προηγουμένως προβοῦν σέ ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν (πτυχίων κ.λπ.) γιά τήν κάλυψη τῆς κάθε θέσεως. Δύνανται ἐπίσης νά ζητήσουν τήν ἀντικατάσταση ὅσων δέν ἀποδεχθοῦν τήν ἐργασία ἤ δέν προσκομίσουν τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά, ἤ ἀποχωρήσουν κατά τή διάρκεια τοῦ προγράμματος. Δύνανται ἐπίσης οἱ Ἱερές Μητροπόλεις νά μήν ἀποδεχθοῦν κάποιον συγκεκριμένο ἄνεργο· στήν περίπτωση αὐτή ἡ συγκεκριμένη θέση παραμένει κενή.

6. Γιά τήν καταβολή τῶν ἀμοιβῶν καί τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις θά ἀποστέλλουν κάθε μήνα στόν ΟΑΕΔ (ἁρμόδιο ΚΠΑ2) κατάσταση τῶν ὠφελουμένων. Ὁ ΟΑΕΔ θά πιστώνει τούς λογαριασμούς τῶν Φορέων (Ἱερῶν Μητροπόλεων) μέ τό ἀπαιτούμενο ποσό, προκειμένου νά καταβληθοῦν οἱ ἀσφαλιστικές καί ἐργοδοτικές εἰσφορές. Τό ποσό τῆς ἀμοιβῆς θά καταβάλλεται στούς ὠφελουμένους ἀπό τόν ΟΑΕΔ.

7. Μέ τή λήξη τοῦ πενταμήνου λήγει αὐτοδικαίως ἡ ἐργασιακή σχέση ἀνάμεσα στόν ὠφελούμενο καί τήν Ἱερά Μητρόπολη (δέν ἀπαιτεῖται καταγγελία τῆς συμβάσεως ἐργασίας), ἐνῷ ἡ Ἱερά Μητρόπολη δέν ἔχει καμία ὑποχρέωση ἔναντι τοῦ ὠφελουμένου.

Σᾶς γνωρίζουμε, τέλος, ὅτι στήν ἱστοσελίδα του ΟΑΕΔ ἔχει ἀναρτηθεῖ ὁ πίνακας μέ τόν ἀριθμό διατιθεμένων θέσεων ἀνά φορέα, ὑπηρεσία, τοποθέτηση καί εἰδικότητα, στόν ὁποῖο ἀναγράφονται καί οἱ ἐγκριθεῖσες θέσεις ἀπασχόλησης γιά τίς Ἱερές Μητροπόλεις.

Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ὑπάρξει οἱαδήποτε διαφοροποίηση σέ ὅ,τι περιγράφεται ἀνωτέρω εἴτε στήν Πρόσκληση – Ἀνακοίνωση τοῦ ΟΑΕΔ, θά ἐνημερωθεῖτε μέ νεώτερο Ἐγκύκλιο Σημείωμα.

http://www.24wro.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου